Verkoopsvoorwaarden.

1.Algemeen
Art 1.1 Prijzen
 1. Onze prijzen bevatten steeds 21% BTW, opmetingen,verplaatsing en administratieve kosten.
 2. Immo Control kan extra kosten aanrekenen om volgende redenen: 2de plaats bezoek, sleutels ophalen (indien meer als 15km (enkele rit) verwijderd is van het te controleren gebouw).
 3. Korting(en) voor grotere aantallen zijn mogelijk via een op maat gemaakte offerte.
 4. Onze prijzen blijven het hele lopende kalenderjaar geldig. Wanneer dat jaar verstreken is, worden de prijzen jaarlijks geïndexeerd volgens de voorschriften van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Art 1.2 Uitvoeren van de overeenkomst
 1. Bij alle ontvangen opdrachten via welke weg dan ook, is de opdrachtgever automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.
 2. Immo Control is bevoegd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten die uitgevoerd worden door derden.
 3. De opdrachtgever is ertoe gebonden om de agent-bezoeker van Immo Control na zijn aanmelding toegang te verlenen tot de te onderzoeken installaties en ruimten die deel uitmaken van de opdracht.
Art 1.3 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Immo Control geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Immo Control niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Voor zover Immo Control ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Immo Control gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Indien zou blijken dat de opmeting, om technische redenen en buiten de wil om van onze firma, niet uitgevoerd kan worden zal niettemin het verschuldigde saldo betaald moeten worden. Bv indien de technische installaties niet toegankelijk is voor de deskundige of indien de opdrachtgever of zijn afgevaardigde niet op de afspraak aanwezig is.
Art 1.4 Betalingsmodaliteiten.
 1. We aanvaarden enkel betalingen via overschrijving of via bancontact/Visa/Mastercard.
 2. Bij betalingen via overschrijving geldt er een betalingstermijn van 5 dagen na factuurdatum, onze uitgaande facturenboek zal gelden als bewijs van verzending.
 3. De facturen dienen betaald te worden op één van onze rekeningnummers, met als mededeling van de factuurnummer.
 4. Onbetaalde facturen, ingaande de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlinterest en kosten van 15% op het factuur bedrag.
 5. Als Immo Control beroep doet op een Incasso bureau, zullen deze kosten aangerekend worden aan de opdrachtgever samen met de kosten vermeld in Art. 1.4.4
 6. Als het incasso bureau niet kan overgaan tot het ontvangen van de openstaande saldo en/of een regeling kan treffen binnen de 10 dagen, gaat het dossier automatisch door naar een advocaat die de procedure voor de rechtbank zal opstarten.
 7. Alle attesten uitgegeven door Immo Control of door derden zullen overgemaakt worden van zodra de gehele overeengekomen som betaald werd op onze rekening, hetzij per mail, hetzij per post.
 8. Indien er openstaande facturen zijn zullen alle lopende opdrachten geschorst worden tot dat alle facturen voldaan zijn en dit zonder recht op eventuele schade claims.
 9. Alle toegekende kortingen komen te vervallen indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn voldaan zijn en verhoogd worden met de kosten vermeld in Art. 1.4.4, Art. 1.4.5 en Art. 1.4.6
Art 1.5 Annuleringen.
 1. Indien de opdrachtgever zijn opdracht annuleert op minder dan 48 uur voorafgaand de opmeting, dient hij een schadevergoeding te betalen van 15% van de overeengekomen prijs.
 2. Wanneer de opdrachtgever zijn opdracht annuleert nadat de opmetingen gebeurd zijn, dient de afgesproken som voor de 100% voldaan te worden.
 3. Toegekende kortingen voor samengevoegde producten kunnen geannuleerd worden indien de aantallen niet overeenkomen met de offerte. De klant dient dan de volledige som te betalen excl. de toegekende korting.
Art 1.6 Bezwaren of betwistingen.
 1. Elk bezwaar of betwisting dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum, zo is alle communicatie traceerbaar en kan dienen als bewijslast en dit naar het adres van de maatschappelijke zetel.
 2. Immo Control kan nooit verantwoordelijk gesteld worden indien er eventueel kandidaat, kopers of huurders afzien van een overeenkomst, ten gevolge van de afgeleverde attesten.
 3. Er dient steeds een werkbon ondertekend te worden door de persoon die aanwezig is tijdens de uitvoering van de bestelde controles, dit kan de opdrachtgever zelf zijn of die hem vertegenwoordigd tijdens zijn afwezigheid ongeacht welke relatie ze met elkaar hebben (huurder, familielid, medewerkers, ….). We gaan er vanuit dat de aanwezige persoon aangesteld werd door de eigenaar om in zijn naam op te treden en is hier door een gevolmachtigde.
Art 1.7 Aansprakelijkheid.
 1. Immo Control neemt door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich, en in geen geval een resultaatverplichting.
 2. Immo Control is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Immo Control is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Eventuele visuele schade dient vastgesteld te worden samen met de keurder, hetzij van Immo Control zelf of door de persoon die aanwezig is in onderaanneming van Immo Control voor deze het perceel verlaat na het beëindigen van de opdracht, wij zijn echter niet aansprakelijk voor schadegevallen welke niet visueel kunnen worden vastgesteld op het moment van de opdracht.
Art 1.8 Geschillen.
 1. Alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd voor eventuele geschillen.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij http://www.voorwaarden.net om hun geldigheid en publicatie datum te bewijzen.
De laatst gedeponeerde versie is steeds de geldende voorwaarde en vervangt alle voorgaande versies en is van kracht vanaf publicatie datum.